Nejčtenější


Telefon: +420 461 311 669
Mobil:    +420 731 449 209
Mobil:    +420 733 539 564 kabinet 2.stupně

Školní družina:
Hana Zmeškalová:    +420 734 392 469
Eva   Krušinová:       +420 734 392 470
Libuše Ševčíková:     +420 731 187 353

E-mail:                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: bu59fxs

 

Národní plán doučování

Na naší škole proběhl projekt MŠMT Národní plán doučování, který byl financován Evropskou unií - NextGenerationEU. Cílem bylo zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Doučování nebylo jen doháněním učiva pro dobré známky, ale i příležitostí pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Primárně byl určen žákům ohrožených školním neúspěchem, což byl prakticky každý, kdo cítil, že mu doučování pomohlo. Doučování probíhalo ve skupinkách i individuálně, vedli jej učitelé a asistenti pedagoga.

 

 

2021/22

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

 Vydán sborník 2021, ke stažení : sborník 

 

 

 

2020/21

 Rekonstrukce odborných učeben Základní škola Kostení náměstí 21/2, Moravská Třebová

 

Rekonstrukce odborných učeben Základní škola Kostelní náměstí 21/2, Moravská Třebová

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004226

Cílem projektu je modernizace učeben fyziky, chemie a ICT vč. jejich vybavení nábytkem a pomůckami tak, aby tyto učebny poskytly žákům školy možnost vzdělávat se v moderních prostorech v podmínkách odpovídajících současným standardům. Tyto úpravy jsou ve vazbě na klíčové kompetence IROP přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Dílčími cíli projektu jsou rovněž zajištění bezbariérového přístupu do všech poschodí školní budovy a zajištění vnitřní konektivity školy odpovídající platným standardům.

Výstupem projektu budou zrekonstruované odborné učebny, jejichž součástí bude i jejich vnitřní vybavení:

- odborná učebna chemie,

- odborná učebna fyziky,

- odborná počítačová učebna.

Zároveň s odbornými učebnami bude zajištěna bezbariérovost školy prostřednictvím stavby osobního výtahu, instalace šikmých bezbariérových plošin, úpravy WC a interiéru školy.

Realizací projektu bude zajištěna vnitřní konektivita školy a připojení k internetu.

V důsledku realizace projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výuky přírodovědných a technických předmětů na škole. Nové vybavení učebními pomůckami a vhodným nábytkem a zařízením bude znamenat také možnost provádění praktických pokusů, měření a laboratorních prací. Žáci ZŠ Kostelní náměstí 21/2, Moravská Třebová budou mít díky zlepšení dovedností v klíčových kompetencích IROP (přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) vyšší šance při následném přijímacím řízení na střední školy a uplatnění na trhu práce.

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben Základní škola Kostelní náměstí 21/2, Moravská Třebová“ je navázán na Specifický cíl 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Cílem SC 2.4 je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

Termín dokončení realizace projektu: 31. 8. 2021

 

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

 Vydán sborník 2020, ke stažení : sborník 

 

 

2019/20

 

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

 

2018/19

 

Podpora žáků ve vzdělávání

 

Název projektu: Podpodra žáků ve vzdělávání
Registrační číslo projektu:: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010074
Výše podpory: 839 920,- Kč
Datum zahájení projektu:: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání projektu: 24 měsíců

Projekt je zaměřen:

 1. Personální šablona - Školní speciální pedagog
 2. Zapojení ICT technika do výuky ZŠ
 3. Klub zábavné logiky a deskových her
 4. Doučování žáků
 5. Čtenářský klub v ŠD

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení personální podpory a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora rozvoje kompetencí žáků formou volnočasových aktivit a zvýšení kompetencí pedagogů v rámci ICT prostřednictvím přímé pomoci v hodinách.

 

Vybrané aktivity (šablony):

Školní speciální pedagog
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Podmínkou výběru této šablony je identifikace alespoň třech dětí ohrožených školním neúspěchem.

Zapojení ICT technika do výuky
Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Takto vytvořená spolupráce se zlepší výuka, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.

Klub zábavné techniky a logických her v ZŠ a Čtenářský klub v ŠD
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ohrožených školní neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování a napomoci tak upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.


 

 

2017/18

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

 Vydán sborník 2017, ke stažení : sborník 

 

 

 

Personální podpora ZŠ, Kostelní nám., Mor. Třebová

 

Název projektu: Personální podpora ZŠ, Kostelní nám., Mor. Třebová
 
Registrační číslo projektu:: CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_022/0004354
Výše podpory: 706 932,- Kč
Datum zahájení projektu:: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2019
Předpokládaná doba trvání projektu: 24 měsíců

Projekt je zaměřen:

 1. personální podporu
 2. extrakurikulární (mimoškolní) rozvojové aktivity v ZŠ

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení personální kapacity pro podporu žáků s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit v podobě pravidelného doučování žáků v oblasti jazyků a matematiky.

 

Vybrané aktivity (šablony):

 1. Školní speciální pedagog
  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3 žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními.

 2. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
 

2016/2017

 

 

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost -
"Badatelská výuka na školách"

Název projektu: Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost
 
Identifikační číslo: CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_010/0000570
 
Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenečná 23, Brno
 

Videa k projektu:

Projektové odpoledne 1 - Měření tepelných ztrát ve vlastnoručně vyrobených termoskách

Projektové odpoledne 2 - Od zdroje ke sklenici pitné vody

Projektové odpoledne 3 - Co potřebují rostliny pro svůj život

Projektové odpoledne 4 - Od semínka po knížku

Projektové odpoledne 5 - Projektor pro mobilní zařízení

Projektové odpoledne 6 - Svět v pohybu aneb pohyb těles a jeho vlastnosti

Projektové odpoledne 7 - Energie angeb kde energii brát

Projektové odpoledne 8 - Práce aneb bez práce nejsou koláče

Projektové odpoledne 9 - Komunikace 2 - Echolokace

Projektové odpoledne 10 - Odpady (plasty)

Projektové odpoledne 11 - Roboti aneb sestav si a naprogramuj svého robota

Projektové odpoledne 12 - Počasí, klima, ovzduší

Projektové odpoledne 13 - Půda a její vlastnosti

Projektové odpoledne 14 - Energie: Výroba jednoduchého krabicového solárního vařiče

Projektové odpoledne 15 - Výroba domácího bylinkového mýdla

Projektové odpoledne 16 - Rostlinná barviva

Projektové odpoledne 17 - Orientace v terénu

Projektové odpoledne 18 - Zdraví aneb jak se zahřát na sjezdovce

Projektové odpoledne 19 - Energie vody - vodní kolo

Projektové odpoledne 20 - Výroba elektronicky řízeného kyvadla

Projektové odpoledne 21 - Pokusy v kuchyni

Projektové odpoledne 22 - Světlo

Projektové odpoledne 23 - Učíme v zahradě - příroda jako velká učebna

Projektové odpoledne 24 - Učíme v zahradě 2 - školní meteologická stanice

Projektové odpoledne 25 - Energie z jádra

Projektové odpoledne 26 - Ze světa zvířat - vynálezy a technologie inspirované světem zvířat

Projektové odpoledne 27 - Ejhle, člověk! Isaac Newton - Pohybové zákony

Projektové odpoledne 28 - Voda kolem nás II. Aneb neobyčejné vlastnosti obyčejné vody

Projektové odpoledne 29 - HOMO HOMINI LUDUS - Model plic a spirometru

Projektové odpoledne 30 - VESMÍR - Hra světla a stínů na měsíci

 

Projekt KOUZELNÁ ZAHRÁDKA

Jedná se o projekt žáků 8. a 9. ročníku volitelného předmětu Domácnost. Cílem projektu bylo zkultivovat a zkrášlit školní dvorek. Zároveň jde o vítězný projekt soutěže vyhlášené asociací Zdravé město a Agenda 21 vybraný na Veřejném fóru 2017. Projekt byl podpořen částkou 5 000,- Kč.

Závěrečná zpráva
Lektor: RNDr. Alena Purketová

 

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

 Vydán sborník 2016, ke stažení : sborník 

 

 

 

2015/2016

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY:

 Vydán sborník 2015, ke stažení : sborník 


 

 

2014/2015

 

Výzva č. 51 „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“

Název projektu:    „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“
Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Naše škola se v letošním školním roce 2014/2015 zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektu pod názvem „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Více zde: Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách, Strukturální fondy

Výsledek výběrového řízení: zápis otevírání obálek, kupní smlouva

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY:

 Vydán sborník 2014, ke stažení : sborník 


 

 

2013/2014

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY:

 Vydán sborník 2013, ke stažení : sborník 

Pozvánka žáků 8. třídy - plakát 
 

2012/2013

Projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM:

 zpráva ...projekt.pdf 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY:

 Vydán sborník 2012, ke stažení : sborník 

Pozvánka žáků 7. třídy - plakát 

 

2011/2012 

Partnertství s Mittelschule Portitz v Lipsku  

...tento projekt podporuje PARDUBICKÝ KRAJ A MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ...zpráva  

 Programy specializovaných pracovníků centra PALETA

 v Pardubicích - preventivní program:

Jeden za všechny,všichni za jednoho - třídy 6.AB,7.A zpráva

Bylinky - třídy 5.AB,8.A zpráva

Slunce - třídy 5.AB zpráva 

Opuštěné pole - třídy 6.AB zpráva

Jezero - třídy 8. a 9. zpráva  8.třída  9.třída

Projekt - JARNÍ PROBOUZENÍ zpráva

Projekt - CESTA DO LESA - přírodovědná soutěž listina

Projekt KYSELÉ DEŠTĚ:

Letos již podesáté sledujeme v přírodovědném semináři a prakticích během měsíce listopadu  charakter srážek univerzálními indikátorovými papírky a stanovujeme jejich pH.             Žáci VII.A třídy        více o tomto projektu ......

Alena Purketová

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY:

 

 


2010/2011

Projekt KYSELÉ DEŠTĚ:

      V přírodovědném semináři a prakticích během měsíce listopadu sledujeme charakter srážek univerzálními indikátorovými papírky a stanovujeme jejich pH. Žáci VII.A třídy        1.část     2.část     3.část

Alena Purketová

Projekt LESY V OHROŽENÍ - zpráva

Pokračování projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY:

více... 
Vydán sborník 2010, ke stažení : sborník 
Pozvánka žáků 7. třídy - plakát 

Adaptační kurz 6.A a 6.B třídy:
   

 

2009/2010

Pokračování projektu ve školním roce 2009/2010.

Vydán sborník 2009. ke stažení: sborník  


2008/2009

14. 9. 2008

Pokračování projektu ve školním roce 2008/2009.

 

program projektu  / pozvánka na přehlídku tvorby žáků /
                                                   

                                                Mgr. V. Novák

  21. 11 2008 Vydán SBORNÍK 2008  ke stažení: sborník  

                                                  prezentace - Historie mladějovké továrny.ppt

                  

                                           

                      Tyto projekty podporuje Pardubický kraj.


2007/2008

Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví.

Ve školním roce 2007/2008 se žáci 8. ročníků zúčastní výchovně vzdělávacího projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY.

                                                 Mgr. V. Novák

metodika   

1. 11.  2007  Vydán SBORNÍK        ke stažení: sborník  
odborných, literárních a výtvarných prací žáků 8. ročníků VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU - MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY. 
                                                                                                Mgr. V. Novák

 

2006/2007

6.3.2006

Projekt OZON 2007.  (aktualizace 19.3.2007)

1. Projekt OZON.

2. Troposferický ozon a život.

3. Vzhled listů.

4. To bylo v roce 2003.

5. To bylo v roce 2004.

6. To bylo v roce 2005.

7. Vzpomínky

 

18.12.2006

Projekt "KYSELÝ DÉŠŤ" 2006

vyhodnocení     jednou řež     bedlivá kontrola    závěr 

                                                       

 

 vložil: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.10.2006

Projekt v rámci SIPVZ

I „slabý” počítač dokáže být plnohodnotným prostředkem pro tvorbu výukového obsahu. Moravskotřebovsko očima žáků.

       webová prezentace v rámci projektu

 


2005/2006
17.12.2005

Projekt "Kyselý déšť"(Jakub Janisch 8.A)

Začátkem školního roku jsme se my, (žáci 8.A,B třídy přírodovědného semináře )přihlásili do projektu „Kyselý déšť“, vyhlášeného sdružením pro ekologickou výchovu „Tereza“. Cílem tohoto projektu bylo zjistit kyselost dešťů v okolí Moravské Třebové,a tak zvyšovat povědomí o negativním dopadu kyselých dešťů na stav životního prostředí, zejména ekosystému lesů, půd a vod.

 

Projekt OZON

17.12.2005

 

Projekt úspěšně splněn.

 

 

 

 

 17.3.2005

 

PROJEKT OZON.

 

Naším úkolem je vypěstovat speciální kultury tabáku virginského ze semínek od profesora W. J. Mannigovi-University of Massachusetts-Amherst, USA. BEL-B-méně citlivou a BEL-W3 citlivější , které reagují i na nízké koncentrace přízemního(troposférického) ozonu.

 

                                                                                      více zde   


2004/2005

21.12.2004

Měření kyselých srážek 2004.

 

 

 

                                        závěrečná zpráva zde  

4.11.2004

Přidána stránka k PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci SIPVZ.         www.3zs.mtrebova.net/kontis/learning.htm

  

Implementace systému iTutor jako nástroje pro výrobu a distribuci výukových dat v Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy

 

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com